Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun työyhteisön toiminnassa esiintyy haaste, mikä hankaloittaa työyhteisön toimintaa ja huonontaa työyhteisön työhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi pitkään jatkuneet ristiriitatilanteet, konfliktit sekä työpaikalla koetut kiusaamistilanteet. Valmennusta voidaan tarvita myös silloin, kun työyhteisön toiminnan tehokkuutta halutaan parantaa tai käsitellä muutostilannetta. Valmennuksessa käsitellään myös henkilöstön ja esihenkilön suhdetta ja sen toimivuutta.

Määrittelemme valmennuksen tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa ja niiden toteutumista seurataan koko valmennusprosessin ajan.

Työyhteisövalmennuksen tavoite on lisätä henkilöstön ymmärrystä työyhteisön ilmapiirin vaikuttavista tekijöistä ja kuinka oma henkilökohtainen käyttäytyminen vaikuttaa ilmapiirin kehittymiseen positiiviseen suuntaan sekä tehdä työyhteisöön yhteiset käyttäytymissäännöt, joihin kaikki työyhteisön jäsenet sitoutuvat.

Muutostilanteiden valmennukset

Alati muuttuvat toimintaympäristöt pakottavat yhä tehokkaampien toimintamallien kehittämiseen työhyvinvointi huomioiden. Kumuloituvan kehityksen tekniikalla herätämme osallistujien potentiaalin ja edistämme ryhmän jäsenten sitoutumista uusiin toimintatapoihin.

Muutosvalmennus on jatkuva prosessi, jonka kuluessa johto saa uutta tietoa tavoitteiden täsmentämiseksi. Valmennusprosessin myötä henkilöstö sitoutuu tavoitteisiin sekä esihenkilö- ja alaistaidot kehittyvät. Organisaatiokulttuurin muutoksesta tulee näin mahdollinen.

Rakennamme valmennusten sisällöt aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Potentiaalivalmennus

Potentiaalivalmennus on erityisesti uusille esimiehille suunnattu coaching. Sen avulla esihenkilö saa osaamista ja vahvistusta henkilöstönsä johtamiseen. Potentiaalivalmennus on tiivis paketti, jossa tavoitteen määrittelyssä ja niiden saavuttamisessa esimiehen esihenkilö on mukana.

Valmennukseen sisältyy WOPI Work Personality Inventory testi. Work Personality Inventory on lisensoitu menetelmä, joka lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja toimintatavoista.

Henkilöstömme on sertifioituja WOPI-menetelmän käyttäjiä

Työyhteisövalmennuksen merkittävimmät hyödyt:

  • Motivaatio vahvistuu ja työn ilo lisääntyy.
  • Henkilöstön aktiivisuus kasvaa.
  • Kaikkien osaaminen, ideat ja näkökulmat saadaan käyttöön.
  • Tavoitteellisuus, suoritukset ja tulokset paranevat.
  • Esimiesten ajankäyttö tehostuu, jolloin hän keskittyy olennaiseen.
  • Esimiesten rooli onnistumisten lisääjänä vahvistuu.
  • Työntekijöiden turhat poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät.
mobile alt text