mobile alt text

Työnohjaus & coaching

Ota yhteyttä Lue lisää

Työnohjaus & coaching

Ota yhteyttä Lue lisää

Työnohjaus & coaching

Ota yhteyttä lue lisää

Työnohjauksella ja coachingilla työhyvinvointia

Ohjausprosessi on kokonaisvaltainen työn, työyhteisön ja työntekijän kehittämismenetelmä, jonka tavoitteena on työn parempi sujuminen ja työkalujen saaminen omaan työhön. Työnohjaus selkeyttää oman toiminnan tietoisuutta ja vahvistaa työn hallinnan tunnetta.

Ohjausprosessissa opitaan tiedostamaan ja hahmottamaan työelämän ilmiöitä ja omaa suhdetta niihin. Tämän myötä selkiytyy työnteon päämäärät ja kehittää sopivia keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Samalla ohjauksessa opitaan ammatillista reflektiota sellaisella tavalla, että sitä voidaan tehdä myös erilaisissa tilanteissa työn arjessa. Näin työssä oppiminen syvenee myös ohjaustilanteiden ulkopuolella.

Lisätietoa työnohjauksista ja coachauksista:

Työyhteisötyönohjauksessa työnohjausryhmä koostuu saman työyhteisön eri ammattiryhmien jäsenistä, yleensä myös ryhmän esihenkilö on mukana tapaamisissa. Työnohjauksessa keskitymme auttamaan työyhteisöä perustehtävän toteuttamisessa ja työntekijää toimimaan ammatillisesti työyhteisössä. Ohjauksessa kehitämme työyhteisötaitoja ja toimintamalleja sekä jäsenten keskinäistä yhteistyötä, luottamusta ja kirkastamme toiminnan tavoitteita. Tarkastelemme myös johtajuutta osana työyhteisön toimintaa.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmä muodostuu saman ammattiryhmän edustajista. Ryhmätyönohjauksessa keskitytään ohjattavien ammatilliseen kehittymiseen ja samalla vertaisilta oppimiseen.

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä tarkastellaan eri näkökulmista. Työnohjauksen avulla esihenkilö kehittää ja ylläpitää johtamistaitojaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa.

Esihenkilöiden coaching kehittää esihenkilön johtamistaitoja, jolla tuetaan organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja työyhteisön perustehtävän toteutumista vahvistaen hyvää henkilöstöjohtamista.

Coachingin avulla kohennetaan organisaation eri toimijoiden välistä vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja yhteistyötä. Coaching toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan henkilökohtaisena tai ryhmänä – aina luottamuksellisena.

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Työnohjauksen avulla työntekijä kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa.

Coaching auttaa työntekijää parantamaan valmiuksiaan vastata työelämän muutoksiin. Tapaamiset antavat myös mahdollisuuden tarkastella omaa persoonaa suhteessa työhön sekä työyhteisön toimintaan ja tavoitteisiin.

Coachimme toimii objektiivisena henkilönä, joka katsoo asioita aina ulkopuolisen silmin ja auttaa ohjattavia reflektoimaan omaa tapaansa toimia ja löytämään uusia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Hänellä on koulutuksellisen osaamisen lisäksi myös vankka käytännönkokemus johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä.