Valmennukset

Työyhteisövalmennus

Ratkaisukeskeinen työyhteisö­valmennus on tavoitteellista toimintaa, jossa valmentaja tukee työyhteisön jäsenten oppimista ja auttaa voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä. Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on muutos työyhteisössä ja työyhteisökulttuurissa. Työyhteisövalmennuksiin kuuluu olennaisena osana dialoginen työskentely, jonka avulla organisaation jäsenten osaamista voidaan jakaa ja kehittää.

Dialogi on avointa keskustelua, jossa osallistujat tuovat esiin omia ajatuksiaan ja ovat valmiita perustelemaan ja kyseenalaistamaan niitä. Dialogiin kuuluu myös toisten ajatusten ennakkoluuloton kuuntelu ja ymmärtäminen. Dialogi vaatii osallistujalta rohkeutta ja joustavuutta, kiinnostusta toisten mielipiteitä kohtaan ja halukkuutta etsiä ongelmiin ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. Kun jokainen tuo rakentavasti esiin omia kokemuksiaan ja tietojaan, on mahdollista käsitellä asioita monipuolisesti ja luovasti sekä löytää parhaat ratkaisut ongelmiin.

Työyhteisövalmennuksen merkittävimmät hyödyt:

 

 • Motivaatio vahvistuu ja työn ilo lisääntyy.
 • Henkilöstön aktiivisuus kasvaa.
 • Kaikkien osaaminen, ideat ja näkökulmat saadaan käyttöön.
 • Tavoitteellisuus, suoritukset ja tulokset paranevat.
 • Esimiesten ajankäyttö tehostuu, jolloin hän keskittyy olennaiseen.
 • Esimiesten rooli onnistumisten lisääjänä vahvistuu.
 • Työntekijöiden turhat poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät.

Lisätietoa eri valmennuksista

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun toimintaan kohdistuu erityinen haaste, tai työyhteisön työskentely halutaan nostaa uudelle tavoitetasolle. Valmennuksen lähtökohta on ratkaista liiketoiminnallisia haasteita esim. parantaa tuottavuutta, lisätä myyntiä, tehdä hallittu muutos tai luoda innovatiivisuutta työyhteisössä. Valmennuksessa keskitytään sekä ihmisiin, että liiketoimintaan, jolloin varmemmin pääsemme tavoitetilaan. Valmennuksessa edetään tavoitteiden suuntaan tunnistamalla yhteistyötä haittaavat tekijät ja onnistuimista mahdollistavat tekijät.

Valmennuksen teemoja voi olla:

 • Uusien asiakkuuksien haltuunotto.
 • Erilaiset muutostilanteet.
 • Organisaation rakenneuudistukset.
 • Yhdessä tekemisen haasteet.
 • Vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteet.
 • Hiljaisen tiedon näkuväksi tekeminen: esimerkiksi uusien henkilöiden perehdytysohjelma tai eläköitymisiin varautuminen.

Esimiesvalmennus

Valmennuksen tavoitteet:

 • Kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta henkilöstöön.
 • Selkiyttää omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä.
 • Opitaan rakentamaan luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota eri tyyppisten alaisten kanssa.
 • Valmennuksessa käytetyistä menetelmistä esimiehet saavat yhteisiä työkaluja, joilla heidän on jatkossa helpompi hahmottaa toisten ihmisten käyttäytymistä ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Avainhenkilöstön valmennus

Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Valmennus luo edellytykset esimiesten, työsuojeluhenkilöstön ja luottamushenkilöstön yhteistoiminnalle, jossa organisaation haasteelliset tilanteet voidaan ratkaista yhteistyössä ketään syyllistämättä ja yhteisesti sovituin keinoin.

Valmennuksessa keskeisiä osa-alueita:

 • konfliktin esiintymismuodot työyhteisössä ja niiden tunnitsaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • Konfliktin käsittelyyn liittyvät defenssit ja niiden käsittely
 • Esimiehen, työsuojeluhenkilöstön ja luottamushenkilöstön keinot ja rooli sovittelijana. Millaista osaamista tämä edellyttää.
 • Esimies, työsuojeluhenkilöstö tai luottamushenkilöstö konfliktin osapuolena. Kuinka menetellä tällaisessa tilanteessa?
 • Vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteet.
 • Ulkopuolisen sovittelijan käyttö konfliktin ratkaisuun. Missä tilanteissa ulkopulisen sovittelijan käyttö on suotavaa ja kuinka työyhteisö otetaan mukaan sovitteluprosessiin?

Ota yhtettä

Ota yhteyttä tai anna meille palautetta.

YHTEYSTIEDOT

 • Tarmo Alastalo

 • tarmo.alastalo@tiedostamo.fi

 • +358 5067284

 • Suhmurantie 217, 82210 Suhmura